O festivale
Trhy a jarmoky DFF

Trhy ľudových a umeleckých remesiel sú pravidelnou súčasťou Dubnického folklórneho festivalu s medzinárodnou účasťou. Zúčastňujú sa ich drobní remeselníci a živnostníci z celého Slovenska a blízkej Moravy. Návštevníci môžu vidieť krojované bábiky, tkanie kobercov, podmaľbu na sklo, riasenie krojov, krosienkovanie, vyšívanie, drevovýrobu, keramiku, drôtené predmety, domáce oblátky, ručne vyrábané nože, prírodné kamene, šúpoľky, sviečky, vosk, sklenené predmety, atď. Veľká časť účastníkov svoju výrobu aj predvádza. Všetky výrobky je možné si zakúpiť. Konajú sa vo festivalový piatok a sobotu v priestore pred Dubnickým kaštieľom a na Jarmočnisku. Súčasťou trhov je i jarmok, kde ponúkame možnosť občerstvenia, nakúpenia sezónneho, či iného spotrebného tovaru.

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV DUBNICKÉHO JARMOKU

konaného v dňoch 23. a 24. augusta 2019

Miesto konania: Dubnica nad Váhom, ul. Školská, Nám. Sv. Jakuba, pešia zóna OC Máj

1. Usporiadateľ jarmoku: DUMAT – mestská príspevková organizácia, Dubnica nad Váhom
2.  Spôsob úhrady poplatku za predajné miesto:
a) prevodným príkazom od 17.07.2019 na základe telefonického dohovoru
IBAN: SK43 5600 0000 0044 3333 3001
BIC: KOMASK2X
Konštantný symbol: 0308
Doplňujúce údaje: meno, priezvisko
Bezhotovostnú platbu je možné realizovať do 16.08.2019
Kópiu dokladu o úhrade (bankový výpis) predložia predávajúci počas kontroly stánkov v deň jarmoku
b) osobne je možné zaplatiť do pokladne DUMAT, m.p.o. v stredu a to v dňoch 
     17., 24. a 31. júla a 7. a 14. augusta 2019 v čase od 8.00 -15.30 hodiny,
      v kancelárii DUMAT- u  č. 2,  v Dome kultúry I. poschodie.
Mesto určuje úhradu za poskytnutie predajného miesta na umiestnenie vlastného predajného zariadenia trhovníka na trhovom mieste nasledovne:
a) remeselníci s ukážkami                                                                           do 3 bm zdarma, nad 3 bm 7,00 €/bm/deň
     remeselníci bez ukážky remesla                                                           15,00 €/bm/deň
b) predaj potravín( bez alkoholu)                                                              15,00 €/bm/deň
c) predaj textilu, obuvi, odevov, spotrebného tovaru, domácich
    potrieb, drogérie, hračiek,  kozmetiky a drobného tovaru              15,00 €/bm/deň
d) predaj vína, piva, medoviny a občerstvenia                                       25,00 €/bm/deň
V prípade poskytnutia elektrickej energie sa táto uhrádza vo výške 10,00 €/deň.
Maximálna hĺbka predajného miesta je 2,5 bm. V prípade, že hĺbka predajného miesta presahuje
2,5 bm (napr. z dôvodu parkovania motorového vozidla s tovarom pri predajnom stánku), určuje sa naviac za tento záber 1,00 €/m²/deň.
Poplatok nie je možné uhradiť iba na jeden deň. Oznamujeme všetkým, ktorí písomne, alebo elektronicky už zaslali žiadosti o pridelenie predajného miesta na Dubnický jarmok 2019, že na základe týchto žiadostí sa žiadané predajné miesto neprideľuje.
DUMAT, m.p.o. má výhradné právo určenia a rozmiestňovania stánkov.
Podrobné informácie dostanete na DUMAT, m.p.o. Dubnica nad Váhom č.t. 0907 706 450, 042/44441395, 0907 713 053
 
                                                                                                 DUMAT, m.p.o. Dubnica nad Váhom – usporiadateľ

Kontakt:

+421 (0) 907 706 450, elena.prekopova@dubnica.eu

admin